Privaatsuspoliitika

Sortteris austame teie privaatsust. Järgnev teave on seotud isikuandmete kogumise, infoturbe- ja privaatsusstandarditega, mis kehtivad kõigile selle veebisaidi kasutajatele – sealhulgas krediiditaotlejate esindajatele ja mis tahes muudele andmesubjektidele (edaspidi „teie“). Meie privaatsustavad võivad erineda riigiti, kus tegutseme, et kajastada kohalikke tavasid ja juriidilisi nõudeid. Palun lugege see privaatsuspoliitika hoolikalt läbi. Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust allpool väljatoodud kontaktandmete kaudu.

Sortter tegutseb krediidivahendajana, st vahendab krediiti, pakkudes klientidele veebiplatvormi krediidipakkumiste võrdlemiseks ning annab äriklientidele teavet teiste finantsteenuste pakkujate toodete ja teenuste kohta. Osana meie vahendusfunktsioonist kogume ja säilitame regulaarselt teie isikuandmeid, kui kasutate meie teenuseid, et leida teie esindatavale ettevõttele parim saadaolev finantstoode või -teenus.

 • Leping – Sortteri ja juriidilise isiku vahel sõlmitud leping, mis sõlmitakse meie platvormi kasutustingimustega nõustumisega;

  Andmekaitsealased õigusaktid – kõik kohaldatavad seadused ja määrused, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR;

  Sortter – Sortter Oy, registrikood 2954352-7, registrijärgne aadress Bulevardi 21, 00180, Helsingi, Soome, telefon: +358-9-8566-5550, e-post klienditugi@sortter.ee;

  GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus);

  Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta;

  Töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringutele vastamine, edastamine, vaatamine jne.

  Kasutaja – Füüsiline isik, kes tegutseb ärikliendi nimel, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Sortteri poolt pakutavaid teenuseid ettevõtte nimel.

 • Sortter vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ja seetõttu tuleks meid pidada GDPR-i alusel vastutavaks töötlejaks seoses teie krediiditaotluse ja muude teie esitatud isikuandmetega.

 • Kogume teie isikuandmeid järgmistel viisidel:

  • Kui olete kasutaja, kes kavatseb kasutada meie krediidivahendusteenust ettevõtte huvides, edastate meile oma isikuandmed otse, kui täidate taotlusvormi, et leida parim laen ettevõttele, mida esindate.
  • Samuti kogume isikuandmeid automaatselt, kui kasutate meie veebisaiti. Sellist töötlemist selgitatakse täpsemalt meie küpsiste poliitikas.
  • Teie esindatavale ettevõttele krediidivahendusteenuse osutamiseks võime koguda teie isikuandmeid ka krediidibüroodest ja aadressiregistritest, et esitada finantsteenuste pakkujate täpseid pakkumisi. Võime neid andmebaase kasutada teie identiteedi kontrollimiseks ning krediidi- ja riskihinnangute tegemiseks. Nõutavad isikuandmed sõltuvad teie soovitud teenustest.

  Kogutavad isikuandmed on vajalikud allpool kirjeldatud eesmärkidel.

  Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid kui te isikuandmeid ei esita, ei pruugi meil olla võimalik allpool kirjeldatud töötlemiseesmärke täita.

 • Töötleme teie isikuandmeid:

  • et pakkuda teie esindatavale ettevõttele meie platvormi kaudu krediidivahendusteenust erinevatelt krediidiandjatelt. See hõlmab taotlusvormis esitatud andmete kontrollimist ning krediidi- ja riskikontrollide ning hindamiste läbiviimist teie esindatava ettevõtte suhtes, et esitada teie esindatava ettevõtte jaoks parim pakkumine seoses laenuga, mida taotlesite;
  • et kontrollida meie ärikliendi vastavust meie platvormi kasutustingimustele teenuste kasutamisel;
  • et koguda ning analüüsida anonüümset statistikat meie teenuste ja turusuundumuste kohta;
  • teie päringutele vastamiseks;
  • et saata teile kommertsteadaandeid (otseturundus), mis on seotud meie teenusega ning finantssektori toodete ja teenustega, mis võivad teile huvi pakkuda, mis tahes viisil, sealhulgas e-posti teel või muul samaväärsel elektroonilisel viisil;
  • meie õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks;
  • et täita meile kohalduvaid õiguslikke kohustusi.

  Eeltoodust tulenevalt võime töödelda järgmisi isikuandmeid:

  • identifitseerimisandmed (nt ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, poliitilised seosed);
  • kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress);
  • ametialased andmed (teave teie esindatava ettevõtte kohta);
  • sideandmed (nt e-kirjad, telefonikõnede salvestised);
  • Sortteri veebilehe konto sisselogimisandmed;

  Sortteri teenustega seotud andmed (nt taotluse täitmine või selle ebaõnnestumine, esitatud avaldused, taotlused ja kaebused).

 • Teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks, et anda juurdepääs teie Sortteri kontole, kontrollida taotlusvormis esitatud andmeid, teostada teie esindatava ettevõtte krediidi- ja riskikontrolle ja hindamisi ning võimaldada kasutada meie laenuvahendusteenust, on meie õigustatud huvi hinnata ärikliendi usaldusväärsust ja krediidivõimelisust ning sõlmida ja täita lepingut juriidilise isikuga, keda esindate. See töötlemine võimaldab meil teile pakkuda oma krediidivahendusteenust.

  Kui töötleme teie isikuandmeid oma seaduslike õiguste ja huvide kaitsmiseks, nt pettuste ennetamiseks, on sellise töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi.

  Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus, kui esitate oma päringu meie teenuste kohta ja me vastame sellele päringule, on meie õigustatud huvi vastata klientide päringutele ja tagada kvaliteetne klienditeenindus.

  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas on töötlemise õiguslikuks aluseks vastavuse tagamine meie suhtes kehtivatele juriidilistele kohustustele.

  Teie nõusolek on vajalik selleks, et saaksime saata teie esindatavale ettevõttele kampaaniaid ja turundusmaterjale meie kaudu saadaolevate finantsteenuste ja -toodete kohta. Pidage meeles, et saate oma otseturunduse nõusoleku igal ajal tagasi võtta, klõpsates iga sõnumi lõpus oleval tellimusest loobumise lingil.

  Kui töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvides, kaalume ja tasakaalustame mis tahes võimalikku mõju teile ja teie andmekaitsealastest ja muudest asjakohastest õigusaktidest tulenevatele õigustele.

 • Võime jagada teie isikuandmeid:

  • muude Sortter kontserni ühingutega, kes pakuvad grupisiseseid teenuseid;
  • finantsasutustega, kes tegutsevad krediidiandjatena, et pakkuda teie esindatavale ettevõttele soovitud laenu;
  • teenusepakkujatega, kes tegutsevad volitatud töötlejatena ja töötlevad teie isikuandmeid Sortteri nimel ja kellega on sõlmitud leping, järgides GDPR-i nõudeid. Sortter kasutab järgmisi teenusepakkujate kategooriaid: juriidilised ja muud nõustajad, andmesalvestusteenuse pakkujad, klienditeeninduse, turunduse ja küsitluste teenuse osutajad, e-posti ja SMS teenuse osutajad, arveldusteenuse pakkujad, häälkõne helistaja teenuse pakkujad;

  Jagame teie isikuandmeid oma audiitorite ja järelevalveasutusega, kui seadus seda nõuab. Sellise jagamise õiguslikuks aluseks on Sortteri juriidiline kohustus. Samuti oleme kohustatud teavitama Rahapesu Andmebürood igast sündmusest või toimingust, millega seoses on olemas märk või kindlus, et tegemist on rahapesuga.

 • Mõnel juhul võime isikuandmeid edastada ka oma partneritele nn kolmandates riikides (väljaspool EMP-d asuvad riigid). Selliseid edastamisi võime teha, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

  • Euroopa Komisjon on otsustanud, et kõnealuses riigis on olemas piisav kaitsetase, või
  • võetud on muid asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks on kasutatud Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimusi (ELi mudelleping) või kui andmetöötleja on kehtestanud kehtivad siduvad kontsernisisesed eeskirjad, või
  • kui konkreetsele olukorrale kohalduvad erandid, näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmise korral või teie konkreetseks andmeedastuseks antud nõusoleku korral.

  Võite meiega ühendust võtta, et saada lisateavet oma isikuandmete edastamise kohta, kasutades käesoleva privaatsusteatise jaotises 1 toodud kontaktandmeid.

 • Sortter kasutab laenuvahendusteenuses profileerimist, et otsustada, kas valitud krediidiandja võib taotluse täielikult või osaliselt vastu võtta või tagasi lükata.

  Otsus tehakse teilt taotlusvormis saadud teabe põhjal, välistest allikatest, näiteks avalikest ja eraregistritest ning muudelt kolmandatelt isikutelt saadud teabe põhjal. Mingeid eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseandmed, geneetilised andmed) ei töödelda, välja arvatud juhul, kui see on vajalik, kui taotlete konkreetsete toodete kasutamist, näiteks kindlustust, kus selliseid andmeid töödeldakse.

  Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine on vajalikud, et täita meie lepingut teie esindatava ettevõttega seoses meie laenuvahendusteenusega.

  Automatiseeritud otsuste tegemine aitab meil kontrollida teie identifitseerimisandmeid ning valida vastavalt teie taotlusele potentsiaalsed pangad ja muud finantsteenuste pakkujad, kelle pakutavad laenud vastavad teie vajadustele. Automatiseeritud otsuste tegemine aitab meil vähendada ka inimlike eksimuste, diskrimineerimise ja võimu kuritarvitamise võimalust ning võimaldab meil teha otsuseid lühema aja jooksul, võttes arvesse Sortterile laekunud taotluste hulka.

  Kuna otsuste tegemine on automatiseeritud, ei pruugi teie esindatav ettevõte olla taotletava laenu saamiseks kõlblik.

  Sortter kasutab ka profiilianalüüsi, et otsustada meie teenuste kasutamisel teie rahalise usaldusväärsuse põhjal, kas pakkuda teenuseid omal algatusel (otseturunduse teel). Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on Sortteri õigustatud huvi turustada oma laenuvahendusteenust. Selle tulemusena ei pruugi mõned kasutajad selliseid pakkumisi saada. Selline profiilianalüüs ei too teile siiski õiguslikke tagajärgi ega mõjuta teid muul viisil märkimisväärselt.

 • Sortter säilitab teie isikuandmeid vastavalt valdkonna tavadele nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti, nii kaua, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või nii kaua, kui seda nõuavad kohaldatavad õigusaktid. Tavaliselt töötleb Sortter teie esitatud isikuandmeid seni, kuni jääte meie platvormi registreeritud kasutajaks. Juhul, kui kasutate ettevõtte õigust lepingust taganeda, säilitame teie isikuandmeid piiratud aja jooksul, pärast mida kustutame isikuandmed või muudame need anonüümseks. Pange tähele, et kui samu isikuandmeid töödeldakse mitmel eesmärgil, säilitatakse isikuandmeid kõige kauem kohaldatava säilitamisperioodi jooksul. Tavaliselt on maksimaalseks perioodiks raamatupidamise algdokumentide säilitamise periood, mis on 7 aastat alates vastava aruandeaasta lõpust.

 • Kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega nõutavas ulatuses on teil oma isikuandmetega seoses kõik andmesubjekti õigused. See hõlmab õigust:

  • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;
  • saada koopia oma isikuandmetest;
  • parandada teiega seotud ebatäpseid või mittetäielikke isikuandmeid;
  • kustutada oma isikuandmed;
  • piirata oma isikuandmete töötlemist;
  • teie isikuandmete ülekandmisele;
  • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui see õigus põhineb teie kaalukamal õigustatud huvil ja kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel;
  • inimsekkumisele, seisukoha väljendamisele ja otsuste vaidlustamisele automatiseeritud üksikotsuste tegemise korral;
  • kui arvate, et teie õigusi on rikutud, õigust esitada kaebus:
  • – meie andmekaitsespetsialistile või;
  • – Andmekaitse Inspektsioonile või;
  • – kohtule.

  Oma õiguste kasutamiseks võtke palun Sortteriga ühendust käesoleva privaatsuspoliitika punktis 1 toodud kontaktandmetel.

 • Kui Sortteri isikuandmete töötlemise tavad muutuvad või kui kohaldatava õiguse, kohtupraktika või pädevate asutuste välja antud suuniste alusel tekib vajadus neid põhimõtteid muuta, on meil õigus seda privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta.  Teavitame teid privaatsuspoliitika olulistest muudatustest. Meie viimane privaatsuspoliitika avaldatakse alati meie veebisaidil.

 • Kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega Sortteri poolt või soovite rakendada oma õigusi andmesubjektina, võtke meiega ühendust käesoleva privaatsuspoliitika punktis 1 toodud kontaktandmetel.

Laenuperiood võib olla 1 kuni 60+ kuud. Näide: Kui laenusumma on 10 000 €, intressimäär 7%, tagastamise tähtaeg 12 kuud ja tasu 0 €, igakuine osamakse 865,27 €, tagastatav summa 10383,24 € ning krediidi kulukuse määr on 7,23% aastas.