Sortteri kasutustingimused

Teenust pakub Sortter Oy ja teenus on saadaval ainult meie veebisaidil

Palun lugege need kasutustingimused (tingimused) hoolikalt läbi, enne kui kasutate meie teenuseid (teenus), mida pakub Sortter Oy (Sortter või meie).

Teie juurdepääs meie teenusele ja selle kasutamine sõltub sellest, kas nõustute nende tingimustega ja järgite neid. Need tingimused kehtivad kõigile kasutajatele ja teistele, kes meie teenusele juurde pääsevad või seda kasutavad. Teenust pakutakse teile tasuta.

Meie teenust kasutades nõustute, et need tingimused on teile siduvad. Meie teenust kasutades kinnitate, et: (i) kui olete füüsiline isik, kes tegutseb majandus- või kutsetegevuse raames, olete vähemalt 18-aastane; (ii) kui nõustute juriidilise isiku nimel käesolevate tingimustega seotud olema, on selline juriidiline isik Eesti Vabariigis kehtivalt registreeritud ja teil on seaduslik õigus seda juriidilist isikut tingimustega nõustumisel esindada; (iii) teil ega vastaval juriidilisel isikul ei ole keelatud nõustuda olema seotud nende tingimustega mis tahes kohaldatava õigusakti alusel; ja (iv) nõustute kasutama teenust vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja määrustele. Kui te ei nõustu tingimuste mis tahes osaga, ei tohi te meie teenust kasutada.

Meie kohta

Sortter Oy on Soome seaduste alusel registreeritud osaühing, registrikood: 2954352-7, mille registrijärgne aadress on Bulevardi 21, 00180, Helsinki, Soome. Meie klienditeenindusega saate ühendust võtta e-posti teel klienditugi@sortter.ee (lisateavet leiate meie veebisaidilt www.sortter.ee).
 • 1.1 Need tingimused reguleerivad teie ja meie vahelisi suhteid, kirjeldavad üksikasjalikult meie kohustusi teie ees ja teie kohustusi meie ees.

  1.2 Teie ja meie vahelist suhet reguleerivad ja selle aluseks on:

  • kasutajaks registreerimisel teie poolt esitatud teave ja avaldused, samuti muud suhte ajal tehtud avaldused ja kinnitused;
  • käesolevad tingimused.

  1.3      Me ei garanteeri, et nende tingimuste vanemad versioonid arhiveeritakse ja tehakse teile kättesaadavaks. Seetõttu soovitame teil printida ja/või salvestada kõik nende tingimuste versioonid edaspidiseks kasutamiseks.

  1.4      Kui mõni dokumentatsioon, mis saadetakse teile, kui hakkate meie teenust kasutama, on vastuolus nendes tingimustes sätestatud tingimustega, on ülimuslik teile selle muu dokumentatsiooni raames saadetud sisu.

  1.5      Kui kasutate meie teenust koos kaastaotlejaga, siis nõustute ja garanteerite, et ka teie kaastaotleja nõustub nende tingimustega.

  Tulevikus, kui kasutame terminit "teie" (erinevates käänetes), hõlmab see ka teiega seotud potentsiaalset ühistaotlejat.

  Tingimustega nõustumine tähendab, et annate meile volituse küsida teie poolt kasutatud teenuse osutamiseks meie partneritelt pakkumisi. Samuti nõustute, et edastame partneritele teie poolt esitatud taotluse teabe ning kogume oma partneritelt antud taotlusega seotud krediidiotsused.

  1.6      Käesolevaga taotlete ja volitate meid viivitamatult osutama teile nendes tingimustes kirjeldatud teenust enne punktis 6.1 nimetatud taganemisperioodi lõppu.

  1.7      Võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Püüame teid värskendada nende tingimuste muudatustega ja teid võimaluse korral eelnevalt teavitada.

  1.8      Uuendatud tingimustest teavitame teid, postitades sellest uue versiooni oma veebisaidile.

 • Käesolevates tingimustes on allpool paksus kirjas esitatud sõnadel järgmine tähendus:

  Sortter: Sortter Oy, Soome seaduste alusel registreeritud osaühing, registrikood: 2954352-7, mille registrijärgne aadress on Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Soome. Sortter on registreeritud Soome äriregistris ja selle põhitegevusalaks on muud finantsteenuste abitegevused, välja arvatud kindlustus ja pensionikindlustus.

  Klienditeenindus: tugiteenuste keskus, millega saab ühendust e-posti teel klienditugi@sortter.ee.

  Euroopa Majanduspiirkond: ELi riigid ning Liechtenstein, Norra ja Island.

  Veebipõhine taotlus: veebivorm, mille peate täitma, et taotleda meie partnerite pakutavaid laene või teenuseid. Seda saab teha meie veebisaidil.

  Teenus: veebiteenus, mille puhul vahendame teie veebitaotluse alusel laene või muid teenuseid, mida soovite kasutada ja mis on teenuses teile saadaval ning mida me nõustume teile nende tingimuste alusel pakkuma.

  Tingimused:  käesolevas dokumendis sisalduvad meie teenusega seotud tingimused.

  Meie: Sortter, nagu eespool määratletud.

  Veebisait: kaubanduslik veebisait, praegu www.sortter.ee (või mis tahes muu URL, millest võime teile teada anda).

  Teie: tähendab isikut, kasutajat (ja vajaduse korral nende ühistaotlejat), kes nüüd või edaspidi teenuse tellib. Kui kontekst seda nõuab, tähendab "teie" ka juriidilisest isikust kasutaja esindajat.

 • Meie teenuse kasutamine on lubatud vähemalt 18-aastastele füüsilistele isikutele, kes tegutsevad majandus- või kutsetegevuses (nt füüsilisest isikust ettevõtjana) ning Eesti Vabariigis registreeritud juriidilistele isikutele.

  3.2 Laenude ning teenuste taotlemine läbi meie partnerite võib vajada veebipõhise taotlusvormi täitmist.

  Jätame endale õiguse teie veebitaotlus viivitamatult ootele panna, kui Sortter leiab, et teatud asjaolud on muutunud erandlikuks. Sellised asjaolud on näiteks järgmised:

  • te ei ole täitnud meie tingimusi, mis on seotud teie aadressi kinnitamisega;
  • meil on põhjust kahtlustada, et teie või keegi teine kasutab teie andmeid ebaseaduslikult või pettuse teel;
  • olete meile mis tahes ajal esitanud valeandmeid;
  • te olete keeldunud või ignoreerinud konkreetse nõutud teabe esitamist või ei ole seda nõuet täitnud ega meile konkreetseid kinnitusi või deklaratsioone saatnud;
  • te rikute käesolevaid tingimusi; või
  • asjaomased pädevad asutused paluvad meil selgesõnaliselt panna teie veebitaotluse ootele.

  3.3 Te peate tagama, et kogu teie poolt veebitaotluses esitatud teave on õige.

  3.4 Pange tähele, et teie poolt esitatud taotluse vastuvõtmine põhineb ainult meie partnerite, mitte meie hinnangul.

  3.5 Krediidi vahendamisega seotud nõusolekud ja load:

  Nõustute, et meie ja/või meie partner, kes tegutseb krediidipakkujana, vaatab üle või revideerib teie krediiditeavet ning teie poolt veebitaotluses esitatud teavet võidakse kontrollida üle.

  Annate meile loa saada krediidiotsuse kohta teavet meie krediidipakkujana tegutsevalt partnerilt ja saada krediidipakkujatelt lisateavet krediidiotsuse kohta. Selle aktsepteerimine on vajalik selleks, et saaksime teenust vahendajana osutada.

  Pange tähele, et meie partnerid, kes tegutsevad krediidipakkujatena, võivad omalt poolt võtta ühendust teie tööandjaga või otsida avalikke andmeid, et kontrollida teie esitatud teavet.

 • 4.1 Veebisaidil ja teenusega seoses pakutav sisu on kasutajale kättesaadavad „as is“ ja „as available“ põhimõttel. Mis tahes veebisaidil pakutava teabe, tööriistade ja teenuste kasutamine toimub kasutaja ainuvastutusel ning me ei garanteeri nende täpsust, usaldusväärsust ega funktsionaalsust. Välja arvatud juhul, kui seda nõuab kohaldatav seadus, ei anta veebisaidi või teenuse kättesaadavuse, täpsuse, usaldusväärsuse või sisu suhtes mingit otsest ega kaudset garantiid.

  4.2 Me ei vastuta nende tingimuste rikkumiste eest ega võimalike kahjude eest, mis tulenevad vääramatust jõust, nagu valitsuse tegevus, sõda, streik, töösulg või muud sarnased sündmused. Muudel põhjustel ja kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kahju eest, kui oleme tegutsenud tavapäraselt oodatava hoolsusega. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kaudse või hiljem tekkiva kahju ega saamata jäänud tulu eest, mis teil seoses teenuse kasutamisega tekkida võivad.

  4.3 Laenu taotlemisel on oluline, et kontrolliksite alati oma sissetuleku ja elukalliduse täpset suurust, et saaksite välja arvutada igakuise osamakse või muu kohustuse, mis on taotletavale laenule sobivas summas.

  4.4 Käesolevas peatükis sätestatud meie vastutuse piiramine või välistamine ei kehti juhul, kui selline piiramine või välistamine ei ole kohaldatava seadusega lubatud.

 • 5.1 Meie teenust kasutades kinnitate, et olete meie privaatsuspoliitika läbi lugenud ja sellest aru saanud ning et meie praegune privaatsuspoliitika on nende tingimuste kõrval osa teie ja meie vahelisest lepingust.

  5.2 Te tunnistate, et töötleme teie isikuandmeid käesolevates tingimustes ja meie privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ("GDPR"), isikuandmete kaitse seadusega ja selleks, et täita meie suhtes kehtivaid juriidilisi kohustusi. Meie privaatsuspoliitikat saab vaadata ja alla laadida siit: https://sortter.ee/privaatsuspoliitika/.

  5.3 Samuti salvestame teavet selle kohta, kuidas te meie teenust kasutate, näiteks teie kasutatav otsingukanal, taotluse aeg, meie kontaktide toimumise ajad ning kontakti sisu. Digitaalsetes kanalites kasutame küpsiseid ja muid digitaalseid tööriistu otsingutulemuste optimeerimiseks ja jälgimiseks, et saaksime pakkuda teile head ja sisukat kasutuskogemust. Lisateavet selle kohta leiate meie küpsiste poliitikast: https://sortter.ee/kupsised/.

  5.4 Kui taotlete laenu meie kaudu, avaldame teie isikuandmed meie partneritele, kes teevad meie teenusega koostööd ja on teie taotlusega seotud. Iga partner on teie taotluses esitatud isikuandmete vastutav töötleja. Seetõttu soovitame teil hoolikalt lugeda ka partnerite poolt esitatud teavet selle kohta, kuidas nad isikuandmeid käitlevad.

 • 6.1 Teil on õigus Sortteriga sõlmitud lepingust, mis põhineb käesolevatel tingimustel, taganeda 14 päeva jooksul alates nende tingimuste aktsepteerimise kuupäevast (või nende tingimuste kättesaamise kuupäevast, kui olete otsustanud saada need e-posti või posti teel, olenevalt sellest, kumb toimub hiljem). Veebitaotlust ei ole võimalik pärast selle esitamist tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

  6.2 Taganemisõigust saab kasutada, võttes ühendust meie klienditeenindusega. Teie suhtlus peab sisaldama vähemalt avaldust, mis näitab selgesõnalist kavatsust taganeda Sortteriga sõlmitud lepingust, mis põhineb käesolevatel Tingimustel.

  6.3 Meie teenus kehtib piiramatu aja jooksul pärast seda, kui olete teinud oma esimese veebitaotluse. Võite teenuse igal ajal lõpetada, saates e-kirja meie klienditeenindusele (klienditugi@sortter.ee).

 • 7.1      Need tingimused ja teie suhted Sortteriga alluvad Eesti õigusele, välja arvatud selle rahvusvahelise eraõiguse normide kohaldamist puudutavad sätted.

  7.2      Kõik kaebused, mis teil võivad tekkida, tuleb saata e-posti teel järgmisel aadressil: klienditugi@sortter.ee.

  7.3      Püüame teie kaebuse lahendada nii kiiresti kui mõistlikult võimalik. Juhul, kui küsimus vajab lahendamiseks rohkem tähelepanu, võtame teie andmed ja korraldame teie kaebuse täieliku uurimise ja käsitlemise nii kiiresti kui võimalik.

  7.4      Kui Teie ja Sortteri vahel on Tingimuste osas lahkarvamusi, mida ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus (Harju Maakohus) Eestis.

 • Sortter Oy

  Bulevardi 21, 00180 Helsingi, Soome

  Telefon: +37256979362

  E-post: klienditugi@sortter.ee

 • Need tingimused jõustuvad alates 12. aprillist 2024 ja kehtivad kuni edasise teatamiseni.

Laenuperiood võib olla 1 kuni 60+ kuud. Näide: Kui laenusumma on 10 000 €, intressimäär 7%, tagastamise tähtaeg 12 kuud ja tasu 0 €, igakuine osamakse 865,27 €, tagastatav summa 10383,24 € ning krediidi kulukuse määr on 7,23% aastas.